National Emblem of India
गृहविभाग (खुद्द)-मराठी
पोलीस-इंग्रजी
पोलीस-मराठी
परिवहन-मराठी
तुरुंग-मराठी
सरकारी अभियोग संचालनालय-मराठी
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड-इंग्रजी
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड-मराठी
राज्य उत्पादन शुल्क-मराठी